อยากให้ประเทศไทยก้าวต่ออย่างไร > มุมมองคนไทยในยุโรป

สมาคมทะเลได้เรียนเชิญ คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร มาร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของคนไทยในเยอรมนีและในยุโรป

Baan Noorg x thalay.eu : bxt [in documenta fifteen]

Reviewing Thai crisis through the arts using a ritual of democracy and letting the problems emerging then มองวิกฤติไทยผ่านงานศิลป์ ด้วยพิธีกรรมทางประชาธิปไตย ที่จะทำให้ปัญหาต่างๆลอยขึ้นมา