Thai Park in Berlin : Thai – German Politics

Thai Park in Berlin : การเมือง ไทย – เยอรมัน
🇩🇪 Deutsch siehe unten
🇬🇧 Enlish below

🇹🇭 คนไทยออกประท้วงเพื่อขอให้คง Thai Park ไว้ต่อไป
ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องที่ไม่มีวันจบ: ผู้อยู่อาศัยใน Preußenpark ร้องเรียนอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับจำนวนผู้มาเยี่ยมชมมากเกินไป ขยะและกลิ่นอับที่รบกวนตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกัน Thai-Park ที่ชุมชนไทยทำให้ Preußenpark เป็นสถานที่น่าสนใจจนเป็นที่นิยมอย่างแน่นอน

ตอนนี้การเมืองท้องถิ่นใน Berlin พยายามแก้ไขปัญหานี้อีกครั้ง

ThaiPark ในเขตเบอร์ลิน-วิลเมอสดอทจะถูกปรับปรุงและนำกลับสู่ธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังจะจัดพื้นที่ใหม่สำหรับตลาดไทยเพื่อให้พื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่เขียวเต็มที่ แต่คนไทย+เยอรมันบางส่วนยังอยากให้อยู่ที่นี่ต่อไป

เมืองพยายาแยกตลาดออกจากสวน
แต่คนไทยเห็นว่า Thaipark ตั้งอยู่ในที่ตั้งนั้นทำให้มีเสน่ห์ ผูู้ดูแลตตลาดยังได้พัฒนาความสอดคล้องของตลาดและสวนเขาด้วยกันแล้ว การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันการรบกวนต่อชุมชนถูกนำมาพิจารณากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว พื้นที่ตลาดถูกแยกและลดลงอย่างมาก

อยากให้ Thai Park อยู่ต่อไหม

  • ปี 2020: ส่วนบริหารเขต Wilmersdorf มีการหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว โดยวางแผนจะทำ Thai street food market ที่ Preußenpark และจะสร้างตึกให้ล้างจานเก็บของของตลาดเพื่อให้เกิดการ reuse
  • ปี 2023: พอเปลี่ยนรัฐบาลเป็นพรรคร่วมกรีนและ CDU ทางผู้บริหารเขต Wilmersdorf ขอเอากลับมาเป็น Park อย่างเดิม
    https://www.change.org/Save-ThaiPark-Berlin

🇩🇪 Thailänder protestieren, um den Thai-Park intakt zu halten.
Es scheint eine unendliche Geschichte zu sein: Anwohner des Preußenparks beschweren sich regelmäßig über zu viele Besucher. Müll und muffiger Geruch, der die ganze Zeit stört. Aber gleichzeitig macht der Thai-Park mit der thailändischen Community den Preußenpark zu einer interessanten Attraktion, die sicherlich populär wird.

Nun bemüht sich die Berliner Kommunalpolitik erneut um eine Lösung dieses Problems.

Der ThaiPark im Raum Berlin-Wilmersdot wird saniert und zurück zur Natur gebracht. sich auf den Klimawandel vorzubereiten Es wird auch einen neuen Bereich für den thailändischen Markt geben, so dass der Rest des Bereichs vollständig grün sein wird. Aber einige Thailänder und Deutsche wollen trotzdem hier bleiben.

Die Stadt trennt den Markt vom Garten.
Aber die Thailänder sehen, dass der Thaipark an diesem Ort charmant ist. Die Marktaufsicht hat auch gemeinsam die Markt- und Gartenausrichtung entwickelt. Der Schutz der Umwelt und die Vermeidung von Störungen der Gemeinschaft werden mit den Interessengruppen berücksichtigt. Das Marktgebiet wurde isoliert und stark verkleinert.

  • Im Jahr 2020 führte die Verwaltung des Bezirks Wilmersdorf Gespräche mit Stakeholders, um einen thailändischen Streetfood-Markt im Preußenpark zu errichten und ein Gebäude für das Spülen des Geschirrs des Marktes zu bauen, um dessen Wiederverwendung zu fördern.
  • Im Jahr 2023 möchte der Wilmersdorfer Bezirksvorstand nach einem Regierungswechsel zu den Parteien Grüne und CDU den thailändischen Streetfood-Markt zurück in den Park verlegen.

Wenn Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sind, können Sie die Petition unter folgendem Link unterzeichnen:
https://www.change.org/Save-ThaiPark-Berlin
.
🇬🇧 Thais protest to keep Thai Park intact.
It seems like this is a never-ending story: Preußenpark residents regularly complain about the excessive number of visitors. Rubbish and musty smell that bothers all the time. But at the same time, Thai-Park, with the Thai community, makes Preußenpark an interesting attraction that certainly becomes popular.

Now, local politics in Berlin are once again attempting to resolve this issue.

ThaiPark in the Berlin-Wilmersdot area will be renovated and brought back to nature. to prepare for climate change There will also be a new area for the Thai market so that the rest of the area will be fully green. But some Thai and German people still want to stay here.

The City separates the market from the garden.
But Thai people see that Thaipark located in that location makes it charming. Market supervisors have also developed market and garden alignment together. The protection of the environment and the prevention of disturbance to the community are taken into consideration with the stakeholders. The market area was isolated and greatly reduced.

  • In 2020, the Wilmersdorf district administration conducted stakeholder consultations for the construction of a Thai street food market in Preußenpark and the development of a building to serve the reuse-function of cutlery and plate.
  • In 2023, following a change in government to the Green and CDU parties, the Wilmersdorf district board wishes to return the Thai street food market to the park.

If you disagree with this change, you can join the petition by signing at:
https://www.change.org/Save-ThaiPark-Berlin

Photo CC

Fridolin freudenfett, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/av7/video-berlin-thai-markt-preussenpark-debatte-politik.html
https://entwicklungsstadt.de/umbau-preussenpark-in-wilmersdorf-weiteres-geld-durch-den-bund/