Greater democracy, more women roles

19% ของ สส เป็นผู้หญิง

ยิ่งไทยเป็นประชาธิปไตย

ผู้หญิงก็จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น

“นี่คือคนรุ่นใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ ..หากสังคมที่เปิดกว้างขึ้น ผู้หญิงจะมีโอกาสมากขึ้น เมื่อเทียบกับการปกครองของทหาร สิ่งนี้แตกต่างกันมาก ในวุฒิสภา [ทหารแต่งตั้ง] มีเพียง 6% เป็นผู้หญิง”

สิ่งที่โลกจับตา เลือกตั้งไทย คือ #ผู้แทนหญิง

สส.หญิง 96 คน – 19%

– ก้าวไกล 36 คน

– เพื่อไทย 29 คน

“เลือกตั้งก่อนหน้ามักใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ เลือกผู้สมัครที่สวยและพูดถึงหน้าตา มากกว่าประเด็นที่เธอต่อสู้เพื่อมัน”

Women still face several challenges in politics.

Aljazeera > https://www.aljazeera.com/news/2023/6/21/a-new-generation-of-women-set-to-shake-up-politics-in-thailand