Thalay Declaration Nr. 2/2021

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2

🇹🇭 แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 (PDF)

เรื่อง ขอแสดงจุดยืนต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564

11 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของนายอานนท์ นำภา ผู้ถูกร้องที่ 1 นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) ผู้ถูกร้องที่ 2 และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง จากการปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังสั่งห้ามกลุ่มองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกับผู้ถูกร้องที่ 1-3 ดำเนินการต่อในอนาคต ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง

THALAY Association (สมาคมทะเล) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก

  1. สะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอำนาจ “รัฐ” และอำนาจ “ประชาชน” อย่างชัดเจน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจำเป็นที่สุด
  2. อำนาจอธิปไตย “ต้อง” และ “เป็น”ของประชาชนตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่ “รัฐ” หรือ “พระมหากษัตริย์”
  3. จำเลยไม่มีแม้แต่โอกาสเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตนเอง ซึ่งชี้ให้เห็นแล้วว่า เสรีภาพและความสามารถในการแสดงความคิดเห็น(ต่าง)ไม่มีอยู่จริงในศาลรัฐธรรมนูญไทย
  4. การตีความหมายคำว่า “ปฎิรูป” ให้เท่ากับคำว่า “ล้มล้าง” นับเป็นการกระทำของความชอบธรรมอันบิดเบี้ยวที่สร้างความเข้าใจผิด เพื่อสิทธิในการลงโทษประหารชีวิต
  5. สมาคมไม่ยอมรับและจะไม่นิ่งเฉยต่ออำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
  6. คำวินิจฉัยฉบับเต็มที่ยังไม่พร้อมเผยแพร่ในวันอ่านคำวินิจฉัยนั้น ทำให้เกิดความคลุมเครือ และเกิดความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม

สมาคม THALAY Association, ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี