กลุ่มทะเลมีเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มให้เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ในช่วงเริ่มต้นยังคงดำเนินการจากกลุ่มส่วนตัวเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เรียนรู้ และพัฒนาสร้างรูปแบบของตัวเอง โดยจะขยายให้เป็นสาธารณะมากขึ้นตามลำดับ เมื่อมีคนจัดรายการ (host) กิจกรรม (activity) ผู้ฟัง (audience) หน่วยงานที่มาร่วมงาน (organization) และผู้สนับสนุน (sponsor) ครบในแต่ละช่วงดำเนินการ